Плакати та презентації Основи метрології та електричні виміри

Комплект навчально-наочних посібників з основ метрології та електричних вимірів включає ретельно опрацьований і структурований графічний матеріал по всьому курсу даної дисципліни (136 графічних модулів). Дидактичні матеріали містять малюнки, схеми, визначення та таблиці з основ метрології та електричних вимірів та призначені для демонстрації викладачем на лекціях. У розробці посібників беруть участь професори та доценти Південно-Уральського державного університету, педагогічних вишів, а також педагоги-практики з багаторічним стажем викладання. Усі ілюстрації виконані професійними художниками.

Можливо кілька варіантів виконання комплекту навчально-наочних посібників з основ метрології та електричних вимірів:

Презентації з основ метрології та електричних вимірювань на CD (електронні плакати):

Диск призначений для демонстрації викладачем дидактичного матеріалу на заняттях з основ метрології та електричних вимірів із використанням інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та інших комп’ютерних демонстраційних комплексів. На відміну від звичайних електронних підручників для самостійного вивчення дані презентації з основ метрології та електричних вимірювань розроблені спеціально для показу малюнків, схем, таблиць на лекціях. Зручна програмна оболонка має зміст, що дозволяє переглянути необхідний плакат. Передбачено захист плакатів від несанкціонованого копіювання. На допомогу викладачеві для підготовки до занять надається друкований посібник. Нижче представлений склад диска (перелік плакатів) з презентаціями на тему основи метрології та електричні вимірювання.

Перелік плакатів за курсом основи метрології та електричних вимірів ( завантажити всі плакати одним архівом ):
Розділ 1. Похибки вимірів

Нормальний закон розподілу випадкових похибок
Інтервальна оцінка випадкової похибки
Нормальний закон розподілу за наявності систематичної похибки
Визначення довірчого інтервалу щодо інтегральної функції розподілу похибки
Систематизація похибок

Розділ 2. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки

Функція перетворення
Механізм утворення основної та додаткової похибок СІ
Залежність похибки СІ рівня вхідного сигналу
Структурні схеми засобів вимірів. Послідовна схема. Лінійні ланки
Структурні схеми засобів вимірів. Послідовна схема. Нелінійні ланки
Структурні схеми приладів із негативним зворотним зв’язком
Основна похибка та класи точності сі за ГОСТ 8.401-80
Частотні характеристики коливальних систем
Частотні похибки коливальних систем
Перехідні характеристики коливальних систем
Час заспокоєння. Перехідні характеристики аперіодичних систем

Розділ 3. Методи вимірів

Метод безпосередньої оцінки (метод попереднього градуювання)
Методи врівноважування
Метод зіставлення, метод збігу
Метод заміщення, метод доповнення
Класифікація вимірів

Розділ 4. Електромеханічні вимірювальні прилади. Загальні питання вимірювальних приладів

Структурна схема електромеханічного вимірювального приладу. Узагальнена формула крутного моменту вимірювального механізму
Пристрої створення протидіючого моменту. Підвіс, розтяжка
Пристрої для створення протидіючого моменту. Спіральна пружина
Характеристика шкали
Види шкал приладів

Розділ 5. Вимірювальні електромеханічні прилади.

Магнітоелектричні прилади. Принцип дії та основні характеристики
Конструкції магнітних систем
Схема вольтметра. Схеми амперметрів
Багатогранний ступінчастий шунт
Характеристики напівпровідникового діода
Прилади зі схемами двонапівперіодного випрямлення
Корекція температурної та частотної похибки вольтметрів з випрямлячами
Схеми температурної та частотної корекції амперметрів з випрямлячами
Однонапівперіодний фазочутливий ланцюг з керованим переривником
Однонапівперіодний фазочутливий ланцюг з напівпровідниковими діодами
Схеми термоелектричних приладів
Омметр із послідовною схемою
Омметр із паралельною схемою
Магнітоелектричні логометричні омметри
Магнітоелектричний мегаомметр

Розділ 6. Електромеханічні вимірювальні прилади. Електродинамічні прилади

Електродинамічний вимірювальний механізм
Обертальний момент електродинамічного вимірювального механізму
Характеристика шкали
Схема з’єднань вольтметра, схеми з’єднань амперметрів
Схема з’єднань ватметра
Електродинамічний однофазний фазометр
Розширення меж вимірювання за напругою електродинамічних фазометрів
Електродинамічний фазометр із компенсацією частотної похибки
Електродинамічний трифазний фазометр
Принципова схема амперметра Д57. Принципова схема вольтметра Д57/7

Розділ 7. Електромеханічні вимірювальні прилади. Ферродинамічні прилади

Магнітні системи феродинамічних вимірювальних механізмів
Принцип дії феродинамічного вимірювального механізму
Ферродинамічні амперметри, ферродинамічні ватметри
Ферродинамічний фазометр
Трифазний феродинамічний фазометр

Розділ 8. Електромеханічні вимірювальні прилади. Електромагнітні прилади

Пристрій та принцип дії
Схеми вимірювальних кіл. Амперметри, вольтметри
Електромагнітний фазометр

Розділ 9. Електромеханічні вимірювальні прилади. Індукційні прилади

Принцип дії
Однофазний лічильник з тристержневим (тангенціальним) магнітопроводом
Індукційний лічильник із радіальною магнітною системою
Схематичне влаштування двоелементного лічильника

Розділ 10. Електромеханічні вимірювальні прилади. Електростатичні прилади

Пристрій електростатичних вольтметрів
Електрометри

Розділ 11. Вимірювальні прилади порівняння

Потенціометри постійного струму. Принцип дії
Схеми збільшення числа знаків відліку
Схема декад із суперпозицією струмів
Схема триконтурного потенціометра Р363
Прямокутно-координатний потенціометр
Мости постійного струму
Подвійні мости постійного струму
Вимірювальні мости змінного струму. Параметри реальних конденсаторів
Вимірювальні мости змінного струму. Параметри реальних котушок індуктивності
Мости для вимірювання ємності
Мости для вимірювання індуктивності
Вимірювання індуктивності та ємності мостами змінного струму
Шестиплечий міст для вимірювання індуктивності. Міст для вимірювання тангенсу втрат конденсаторів

Розділ 12. Електронні вимірювальні

Діодний амплітудний детектор із відкритим входом
Діодний амплітудний детектор із закритим входом
Електронний вольтметр значень, що діють, з лінійною шкалою
Електронний осцилограф. Блок-схема осцилографа
Розгорнення зображення на екрані осцилографа
Вимірювання частоти за допомогою фігур Ліссажу
Вимірювання часових інтервалів за допомогою генератора міток. Вимірювання кута зсуву фаз

Розділ 13. Вимірювання електричних величин

Вимірювальні трансформатори струму. Схема заміщення. Векторна діаграма
Похибки трансформаторів струму
Вмикання трансформаторів струму у трифазних несиметричних ланцюгах
Вимірювальні трансформатори напруги. Схема заміщення та векторна діаграма трансформатора напруги
Похибки трансформаторів напруги
Вимірювальні трансформатори. Вимірювання потужності, напруги та струму у високовольтних несиметричних ланцюгах
Вимірювання струмів та напруг. Фотогальванометричний компенсаційний мікровольтметр постійного струму
Вимірювання струмів. Фотогальванометричний компенсаційний мікроамперметр постійного струму
Вимірювання струмів. Багатогранний термомікроамперметр змінного струму з фотопідсилювачем
Вимірювання напруги. Багатограничний термовольтметр змінного струму з фотопідсилювачем

Розділ 14. Вимірювання електричних величин. Вимірювання потужності та енергії

Методичні похибки при вимірюванні потужності ватметром
Вимірювання потужності в трифазному симетричному ланцюгу одним ватметром
Вимірювання потужності у трифазному несиметричному ланцюгу
Метод двох ватметрів
Вимірювання реактивної потужності методом одного ватметра
Схема двох ватметрів зі штучною нульовою точкою для вимірювання реактивної потужності
Схема двох ватметрів зі штучною нульовою точкою для вимірювання реактивної потужності при симетричному навантаженні
Двоелементний лічильник реактивної енергії з диференціальними обмотками
Двохелементний лічильник реактивної енергії з 60-градусним зсувом
Термоелектричні прилади. Термоелектричний ватметр

Розділ 15. Вимірювання електричних величин. Вимірювання частоти

Електродинамічний частотомір
Ферродинамічний частотомір
Електромагнітні частотоміри
Частотомірні мости. Випрямлювальний частотомір

Розділ 16. Цифрові вимірювальні прилади

Рахунковий тригер та діаграма його роботи. Лічильник імпульсів
Схема приладу вимірювання інтервалу часу. Цифровий частотомір
Вимірювання миттєвого значення фази
Цифровий фазометр
Вольтметр час-імпульсного перетворювача
Цифровий вольтметр із дворазовим інтегруванням
Цифровий вольтметр порозрядного врівноважування (кодо-імпульсний)
Вольтметр число-імпульсний, вольтметр слідкуючого перетворення

Розділ 17. Реєструючі та автоматичні прилади

Принципова схема автоматичного потенціометра вимірювання термо-э.д.с.
Принципова схема автоматичного мосту для вимірювання температури
Світлопроменеві осцилографи

Розділ 18. Вимірювання магнітних величин

Фотогальванометричний веберметр
Тесламетр із перетворювачем Холла
Компенсаційний вимірник магнітної індукції з перетворювачем Холла
Основна крива намагнічування та сімейство симетричних петель гістерезису
Основні характеристики феромагнітних матеріалів
Вимірювання магнітних величин, принципова схема балістичної установки
Визначення статичних характеристик феромагнітних матеріалів
Визначення динамічних характеристик феромагнітних матеріалів
Феррометр з керованим випрямлячем
Намагнічувальні пристрої та зразки для випробування
Визначення комплексного магнітного опору
Визначення втрат у сталі на гістерезис та вихрові струми за допомогою ватметра

Розділ 19. Вимірювальні інформаційні системи

Узагальнена структура ІІС
Види вимірювальних інформаційних систем
Технічна база ІІС
Схема автоматичного контролю та управління фірми Fisher Rosemount. Архітектура Plant Web

Друковані плакати (таблиці) з основ метрології та електричних вимірів для оформлення кабінету:

Плакат на полімерній плівці
Планшет на твердій основі
Можливе замовлення як комплекту типових плакатів, так і вибірковий, використовуючи макети наочних посібників із комплекту електронних плакатів ”Основи метрології та електричних вимірів” на CD. Розмір плакатів 560х800 мм або інший на вибір.

Комплект типових плакатів з основ метрології та електричних вимірів:

Електромагнітні пристрої. Пристрій та принцип дії
Магнітоелектричні прилади. Принцип дії та основні характеристики
Електродинамічний вимірювальний механізм
Основна похибка та класи точності СІ за ГОСТ 8.401-80
Вимірювання індуктивності та ємності мостами змінного струму
Класифікація вимірів
Потенціометри постійного струму. Принцип дії
Чотирьохплечий міст постійного струму
Методичні похибки при вимірюванні потужності ватметром
Систематизація похибок

Ви можете завантажити плакати за основами метрології та електричних вимірів у зменшеному вигляді для попереднього ознайомлення (zip-архів).

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Плакати та презентації Основи метрології та електричні виміри”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *